Nguồn +-15v (nguồn đối xứng 15v)

Liên hệ :090 9112460

Nguồn đối xứng +- 15v

Chính hãng