Nguồn +-15v (nguồn đối xứng 15v)

300.000

Nguồn đối xứng +- 15v

Chính hãng